Bài 3 (trang 203 SGK Vật Lý 12)

Trung bình: 4
Đánh giá: 2
Bạn đánh giá: Chưa

Trên một số sao người ta tìm thấy các hạt nhân cacbon có vai trò xuất phát điểm của một chuỗi phản ứng tổng hợp (được gọi là chu trình CNO). Hãy hoàn chỉnh các phản ứng đó.

 1. C612+?N7132. N713C613+?3. C613+?N7144. N714+?O8155. O815N715+?6. N715+H11C612+?


1. C612+H11N7132. N713C613+e+103. C613+H11N7144. N714+H11+O8155. O815 N715+e+106. N715+H11C612+H24e