Bài 4 (trang 203 SGK Vật Lý 12)

Trung bình: 4
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

Xét phản ứng :H12+H12H23e+n01 

a) Xác định năng lượng tỏa ra bởi phản ứng đó (tính ra MeV và ra J)

b) Tính khối lượng doteri cần thiết để có thể thu được năng lượng nhiệt hạch tương đương với năng lượng tỏa ra khi đốt 1 kg than.

cho biết H12=2,0135uH23e=3,0149un01=1,0087u

Năng lượng tỏa ra khi đốt 1 kg than là 30000kJ.


a)      Wtỏa = 0,0034.931,5 = 3,167 MeV = 3,167.1,6.10-13 J = 5,07.10-13J

b)      Đốt 1kg than cho 3.107 J, tương đương với năng lượng tỏa ra bởi :

3.107/5,07.10−13 ≈ 6.1019 phản ứng

Mỗi phản ứng cần:

              2.2,0135 u = 4,027.1,66055.10-27 kg

Vậy khối lượng đơteri cần là:

              6.1019.4,027.1,66055.10-27 kg ≈ 40.10-8 kg.