Bài 3 Trang 43 SGK Lịch sử 11. Dẫn một tác phẩm văn học, nghệ thuật , nêu đôi nét về sự phản ánh đời sống xã hội đương thời của tác phẩm đó

Trung bình: 4
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Dẫn một tác phẩm văn học, nghệ thuật , nêu đôi nét  về sự phản ánh đời sống xã hội đương thời của tác phẩm đó


Tác phẩm Thuốc của Lỗ Tấn là một bức tranh miêu tả trung thực sinh động của xã hội Trung Quốc nửa đầu thế kỉ XIX.đối tượng là nhân dân lao động nghèo khổ, đang mù mờ với cách mạng, vẫn còn tin vào mê tín dị đoan. Tuy nhiên tác giả vẫn tin tưởng vào sự thành công của cách mạng.