Bài 3 Trang 59 SGK Lịch sử 10. Trình bày nguồn gốc và vai trò của các thành thị trung đại?

Trung bình: 4,42
Đánh giá: 38
Bạn đánh giá: Chưa

 Trình bày nguồn gốc và vai trò của các thành thị trung đại?


Nguồn gốc

- Sản xuất phát triểnÒ xuất hiện tiền tệ của KT hàng hoá Ò phá vỡ sự đóng kín trong lãnh địa, hình thành thị trường buôn bán tự do.

- TCN: chuyên môn hoá, tập trung đông người để buôn bán.

- Nông nô: bỏ ruộng, trốn khỏi lãnh địa.

Vai trò

- Phá vỡ nền KT tự cấp, tự túc, tạo điều kiện cho KTHH phát triển

- Tạo không khí dân chủ, tự do trong các thành thị, hình các trường ĐH lớn.

- Góp phần xoá bỏ chế độ phong kiến phân quyền, tạo điều kiện thống nhất quốc gia.