Bài 3 trang 12 SGK Hình học 12

Trung bình: 4,15
Đánh giá: 13
Bạn đánh giá: Chưa

Chia một khối lập phương thành năm khối tứ diện.


+) Xét khối lập phương AABCD.EFGH. Ta phân chia thành năm khối tứ diện như sau :