Bài 4 trang 12 SGK Hình học 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Chia một khối lập phương thành sáu phần bằng nhau.


Chia khối lập phương ABCD.EFGH thành sáu khối tứ diện bằng nhau như sau :

                             

+) Chia khối lập phương thành hai khối lăng trụ : 

 

+) Chia khối lăng trụ ABD.EFH thành ba khối tứ diện bằng nhau : 

+) Tương tự chia khối lăng trụ BCD.FGH thành ba khối tứ diện :