Bài 2 trang 7 SGK Hóa học 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân của nhau ?

A. 2                           B. 3                        C. 4                           D. 5


CH3CH2COOCH

CH3COOCH2CH3

HCOOCH2CH2CH3

HOOC-CH-CH3                 CH3

Đáp án C

HS có thể dùng công thức tính nhanh số đồng phân của este no

Công thức: Số este CnH2nO2 = 2n-2 (n < 5)=24-2=22=4