Bài 6 trang 90 SGK Sinh học 11. Hệ đệm, phổi, thận duy trì pH máu bằng cách nào?

Trung bình: 4,37
Đánh giá: 81
Bạn đánh giá: Chưa

Hệ đệm, phổi, thận duy trì pH máu bằng cách nào?


- pH nội môi được duy trì ổn định là nhờ hệ đệm, phổi và thận.

- Hệ đệm có khả năng lấy đi ion H+ (khi ion H+ dư thừa) hoặc ion OH- (khi thừa OH-) khi các ion này làm thay đổi pH của môi trường trong.

- Có các hệ đệm:

  • Hệ đệm bicacbonat: H2CO3/NaHCO3.
  • Hệ đêm photphat: NaH2PO4/NaHPO4.
  • Hệ đệm prôtêinat (prôtêin).