Bài 6 trang 195 SGK Hóa học 11. Cho hỗn hợp gồm etanol

Trung bình: 4,59
Đánh giá: 29
Bạn đánh giá: Chưa

Cho hỗn hợp gồm etanol và phenol tác dụng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hidro ở đktc. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch nước brom vừa đủ thu được 19,86 gam kết tủa trắng của 2,4,6-tribromphenol

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp đã dùng.


a. Gọi số mol của etanol và phenol lần lượt là x và y (mol)

2C2H5OH + 2Na  2C2H5ONa + H2 x (mol)                                                  x2 (mol)2C6H5OH + 2Na  2C6H5ONa + H2  y (mol)                                                 y2(mol) 

   y (mol)                                                     y mol

b, Theo đề bài ta có: x2+y2=3,3622,4331.y = 19,86x=0,24y=0,06

m C2H5OH = 0,24. 46=11,04 (gam)m C6H5OH =0,06.94=5,64 (gam)%m C2H5OH =11,0411,04+5,64.100%=66,187%%m C2H5OH =100-66,187=33,813%