Câu 1 trang 115 SGK Công nghệ 12

Trung bình: 4,42
Đánh giá: 31
Bạn đánh giá: Chưa

 Vẽ một mạch điện gồm nguồn điện và ba loại linh kiện R, L, C mắc nối tiếp. Hãy viết biểu thức điện áp trên các linh kiện đó là theo dòng điện I. Tính giá trị các điện áp đó khi dòng điện I ở các tần số: f = 0


Sơ đồ mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp:

Câu 1 trang 115 SGK Công nghệ 12
Câu 1 trang 115 SGK Công nghệ 12

- Cường độ dòng điện chạy trong mạch:

i=I0.cos(ωt)=I0.cos(2πft)

 - Dung kháng của tụ điện:

ZC=12πft

- Cảm kháng của cuộn cảm:

ZL=2πfL

- Biểu thức dòng điện qua R, L, C:

UR=i.R=R.I0.cos2πftUL=i.ZL=ZL.I0.cos2πftUC=i.ZC=ZC.I0.cos2πft

  - Khi f = 0 → ZL = ZC = 0; i = I0

→ UR = I0.R; UL = UC = 0.

   - Khi cộng hưởng: ZL = ZC → tổng trở Z = R

i=I0UR=UNR; UL=UC=ZL.UNR