Câu 1 Trang 47 SGK Tin Học lớp 12

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 10
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy liệt kê các thao tác cơ bản khi làm việc với bảng


Các thao tác cơ bản khi làm việc với bảng.

- Cập nhật dữ liệu:

  • Thêm (Add): Nháy nút New Record (>*);
  • Chỉnh sửa (Edit): Ở chế độ hiển thị trang dữ liệu của bảng có thể sửa giá trị các bản ghi hiện thời;
  • Xóa (Delete) bản ghi hiện thời: Nháy nút (>x);

- Sắp xếp và lọc dữ liệu: sắp tăng, giảm theo trường (ở chế độ hiểnthị trang dữ liệu của bảng), lọc racác bản ghi thỏa mãn một số điều kiện (có hai cách: lọc theo ô dữ liệu đang chọn, lọc theo mẫu).

- Tìm kiếm đơn giản: Tìm kiếm các bản ghi có giá trị của một trường (hoặc một phần của trường) là một cụm từ nào đó.

- Thay thế.

- In dữ liệu.