Câu 1. VẼ BIỂU ĐỒ.

Trung bình: 4,23
Đánh giá: 22
Bạn đánh giá: Chưa

Vẽ biểu đồ thể hiện thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng nước ta, năm 2004.

Bảng 19. Thu nhập bình quân đầu người/tháng theo các vùng(Đơn vị: nghìn đồng)

Vùng 1999 2002 2004
Cả nước 295,0 356,1 484,4
Trung du và miền núi Bắc bộ Đông Bắc 210,0 268,8 379,9
Tây Bắc 197,0 265,7
Đồng bằng sông Hồng 280,3 353,1 488,2
Bắc Trung Bộ 212,4 235,4 317,1
Duyển hải Nam Trung Bộ 252,8 305,8 414,9
Tây Nguyên 344,7 244,0 390,2
Đông Nam Bộ 527,8 619,7 833,0
Đồng bằng sông Cửu Long 342,1 371,3 471,1

* Vẽ biểu đồ.

Câu 1. VẼ BIỂU ĐỒ.
Câu 1. VẼ BIỂU ĐỒ.