Bài 1 Trang 220 SGK Lịch sử 12. Nêu những thắng lợi lịch sử tiêu biểu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến năm 2000. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến thắng lợi của cách mạng là gì?

Trung bình: 4,12
Đánh giá: 17
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu những thắng lợi lịch sử tiêu biểu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến năm 2000. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến thắng lợi của cách mạng là gì


1. Những thắng lợi lịch sử:

- Cách mạng tháng Tám thành công  với sự thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945.

- Kháng chiến chống Pháp kết thúc  với chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “chấn động địa cầu”.

- Hiệp định Giơ - ne - vơ năm 1954

- Kháng chiến chống Mĩ, cứu nước với Đại thắng mùa Xuân 1975.

- Hiệp định Pa - ri năm 1973.

- Công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986.

2. Nguyên nhân cơ bản của thắng lợi cách mạng:

a. Chủ quan:

- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chính trị, quân sự, phương pháp cách mạng đúng đắn, sáng tạo, độc lập và tự chủ.

- Truyền thống yêu nước nồng nàn của nhân dân ta, tinh thần đoàn kết chiến đấu dũng cảm vì sự nghiệp cách mạng.

- Hậu phương miền Bắc vững chắc đáp ứng kịp thời các yêu cầu của cuộc chiến đấu ở hai miền.

b. Khách quan:

- Sự đoàn kết chiến đấu của nhân dân 3 nước ĐD

- Sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ to lớn của Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN khác, của các lực lượng tiến bộ trên thế giới.