Câu 1 trang 182 bài 56 SGK Công nghệ 10

Trung bình: 4,16
Đánh giá: 19
Bạn đánh giá: Chưa

Giải quyết tình huống: xác định kế hoạch kinh doanh hộ gia đình.


1. giải quyết tình huống

a. Kế hoạch kinh doanh hộ gia đình: Kinh doanh ăn uống bình dân

b. Mức chi phí trả công lao động: 180.000 đồng/ngày

c. Nhu cầu vốn kinh doanh: 

Tổng doanh thu: 1.800.000

Nhu cầu vốn= 1.800.000x 50% + 180.000=1.080.000 đồng