Câu 3 trang 33 sgk GDCD 10

Trung bình: 4,56
Đánh giá: 50
Bạn đánh giá: Chưa

Trong những câu dưới đây câu nào thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chất đổi? Tại sao?

_ Chín quá hóa nẫu.

_ Có công mài sắt có ngày nên kim.

_ Kiến tha lâu cũng đầy tổ.

_ Đánh bùn sang ao.


_ Những câu thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chất đổi:

+ Chín quá hóa nẫu.

+ Có công mài sắt có ngày nên kim.

+Kiến tha lâu cũng đầy tổ.

_ Những câu đó thể hiện lượng đổi dẫn đến chất đổi vì: Sự biến đổi không ngừng về lượng đã dẫn đến sự biến đổi về chất của chúng. ( Chín_ nẫu, sắt_ kim, đầy tổ).