Câu 4 trang 33 sgk GDCD 10

Trung bình: 4,43
Đánh giá: 37
Bạn đánh giá: Chưa

Đoạn văn sau đây trích từ văn kiện đại hội Đảng IX, ý nào nói về lượng, ý nào nói về chất của phong trào cách mạng nước ta: Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng tám năm 1945 đã dẫn đến việc thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. " Đây là kết quả tổng hợp của các phong trào cách mạng liên tục diễn ra trong 15 năm sau ngày thành lập Đảng, từ cao trào Xô_ viết Nghệ Tĩnh, cuộc vận động dân chủ 1936_1939 đến phong trào giải phóng dân tộc 1939_1945, mặc dù cách mạng có những lúc bị dìm trong máu lửa. Chế độ thuộc địa nữa phong kiến ở nước ta bị xóa bỏ, một kĩ nguyên mới mở ra, kĩ nguyên độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội".


_ Ý nói về lượng: " Các phong trào cách mạng diễn ra trong 15 năm sau ngày thành lập Đảng, từ cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, cuộc vận động dân chủ 1936_1939 đến phong trào giải phóng dân tộc 1939_ 1945"...

_ Ý nói về chất: "... dẫn đến việc hình thành nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa." "... một kỷ nguyên mới mở ra, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội".