Câu 2 trang 33 sgk GDCD 10

Trung bình: 4,51
Đánh giá: 162
Bạn đánh giá: Chưa

Sự biến đổi về lượng và biến đổi về chất khác nhau như thế nào? Cho ví dụ?


_ Sự biến đổi về lượng và chất khác nhau ở những điểm sau: 

+ Sự biến đổi về lượng diễn ra trước , diễn ra thường xuyên , từ từ từng ít một.

+ Sự biến đổi về chất diễn ra sau, diễn ra một cách nhanh chóng khi lượng biến đổi đạt đến giới hạn.