Câu hỏi nâng cao, bài 8 Địa lí 12

Trung bình: 4,36
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Để khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên vùng biển nước ta cần có những biện pháp nào?


Các biện pháp để khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên vùng biển nước ta.

- Khai thác tổng hợp và hợp lí các nguồn tài nguyên biển.

- Trong quá trình khai thác, cần phòng chống ô nhiễm môi trường biển, thực hiện các biện pháp phòng tránh thiên tai và đi đôi với việc bảo vệ anh ninh quốc phòng vùng biển và hải đảo...