Câu hỏi thảo luận số 1 trang 108, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,15
Đánh giá: 13
Bạn đánh giá: Chưa

Trình độ phát triển giữa một số quốc gia còn quá chênh lệch đã ảnh hưởng gì tới mục tiêu phấn đấu của ASEAN?


Trình độ phát triển giữa một số quốc gia còn quá chênh lệch đã ảnh hưởng tới mục tiêu phát triển của ASEAN là:“Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và tiến bộ xã hội của các nước thành viên“.