Câu hỏi thảo luận số 1 trang 91, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,63
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Quan sát bảng 21, nêu nhận xét về cơ cấu hoạt động kinh tế nông thôn ở nước ta.

Bảng 21. Cơ cấu hộ nông thôn theo ngành sản xuất chính (Đơn vị: %)

Năm

Nông - lâm - thủy sản

Công nghiệp - xây dựng

Dịch vụ Hộ khác
2001 80,9 5,8 10,6 2,7
2006 71,0 10,0 14,8 4,2

* Nhận xét về cơ cấu hoạt động kinh tế nông thôn ở nước ta.

- Tỉ lệ hộ gia đình hoạt động theo ngành nông – lâm – thủy sản chiếm tỉ trọng cao nhất (trên 70%), tuy nhiên đang giảm dần trong giai đoạn gần đây (từ 80,9% xuống 71%).

- Tỉ lệ hộ công nghiệp – xây dựng chiếm tỉ trọng thấp nhất với 5,8%, (năm 2001) và đã tăng nhanh lên 10% (năm 2006).

- Tỉ lệ hộ dịch vụ có tỉ trọng các hộ sản xuất cao thứ 2 (10,6% năm 2001) và tăng lên 14,8% (năm 2006).

⟹ Chứng tỏ hoạt động phi nông nghiệp đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cơ cấu kinh tế nông thôn.