Câu hỏi thảo luận số 2 trang 91, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,18
Đánh giá: 28
Bạn đánh giá: Chưa

Đọc hình 21, nhận xét vê sự phân hóa không gian của cơ cấu kinh tế nông thôn.

Câu hỏi thảo luận số 2 trang 91, SGK Địa lí 12.
Câu hỏi thảo luận số 2 trang 91, SGK Địa lí 12.

* Nhận xét:

Tỉ lệ hộ nông thôn có thu nhập chủ yếu từ nông - lâm - thủy sản có sự phân hóa theo không gian:

- Các tỉnh thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên có tỉ lệ hộ thu nhập chủ yếu từ nông – lâm – thủy sản là cao nhất (từ trên 85% - 94,3%). Đây là những vùng thuần nông, hoạt động nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo.

- Các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ có tỉ lệ hộ thu nhập chủ yếu từ nông - lâm - thủy sản ở mức thấp nhất (từ 19 – 50%). Chứng đây là những vùng có nền kinh tế phát triển nhất cả nước, hoạt động phi nông nghiệp phát triển mạnh và đóng vai trò quan trọng.

- Các tỉnh thuộc vùng duyên hải miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long có tỉ lệ ở mức trung bình (từ 50 -70%). Đây là những vùng đang trong thời kì phát triển, đầu tư cho công nghiệp hóa.