Câu hỏi thảo luận số 2 trang 106, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,14
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Tại sao mục tiêu của ASEAN lại nhấn mạnh đến sự ổn định.


Mục tiêu của ASEAN nhẫn mạnh đến sự ổn định vì:

- Mỗi nước trong khu vực, tùy theo mức độ và thời kì, giai đoạn lịch sử khác nhau đều chịu ảnh hưởng của sự mất định do vấn đề sắc tộc, tôn giáo, do các thế lực thù địch nước ngoài. Vì vậy, vấn đề cần thiết phải ổn định để phát triển.

- Các nước Đông Nam Á có nhiều dân tộc, một số dân tộc phân bố rộng và không theo biên giới quốc gia, điều này gây khó khăn trong quản lí, ổn định chính trị, xã hội  ở mỗi nước. Vì vậy cần ổn định để phát triển.

- Có sự tranh chấp, phức tạp về biên giới, đảo, vùng biển (vấn đề biển Đông) do nhiều nguyên nhân nên đòi hỏi cần phải ổn định để đối thoại, đàm phán giải quyết một cách hòa bình đê phát triển.

- Hiện tại, sự ổn định trong khu vực sẽ không tạo cớ để các thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của khu vực.