Câu hỏi thảo luận trang 73, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,38
Đánh giá: 45
Bạn đánh giá: Chưa

Từ bảng 17.1, hãy so sánh và rút ra nhận xét về sự thay đổi cơ cấu lao động có việc làm phân theo trình độ chuyên môn ở nước ta?

Bảng 17.1. Cơ cấu lao động có việc làm phân theo trình độ chuyên môn kĩ thuật, năm 1996 và 2005
(Đơn vị: %)

Trình độ 1996 2005
Đã qua đào tào: 12,3 25,0
Trong đó:
- Có chứng chỉ nghề sơ cấp 6,2 15,5
- Trung học chuyên nghiệp 3,8 4,2
- Cao đẳng, đại học và trên đại học 2,3 5,3
Chưa qua đào tạo 87,7 75,0

- Trong thời gian qua tỉ lệ lao động chưa đào tạo và qua đào tạo có sự thay đổi lớn:

+ Lao động đã qua đào tạo tăng lên nhanh chóng từ 12,3% (năm 1996) lên 25% (năm 2005). Trong đó tăng nhanh nhất là tỉ lệ lao động có chứng chỉ nghề sơ cấp và cao đẳng, đại học, sau đại học.

+ Tỉ lệ lao động chưa qua đào tạo giảm nhanh từ 87,7% (năm 1996) xuống còn 75% (năm 2005).

- Về cơ cấu lao động: có sự khác nhau và chênh lệch khá lớn giữa các trình độ chuyên môn.

+ Lao động đã qua đào tạo nước ta còn thấp, chỉ chiếm 12,3% trong khi chưa qua đào tạo là 87,7% ⟶ trình độ lao động thấp.

+ Trong lao động đã qua đào tạo: phần lớn là lao động có chứng chỉ nghề sơ cấp, tiếp đến là trung học chuyên nghiệp và tỉ lệ cao đẳng đại học trên đại học thấp nhất.