Câu hỏi thảo luận trang 74, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,36
Đánh giá: 47
Bạn đánh giá: Chưa

Từ bảng 17.2, hãy so sánh và nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 2000 – 2005.

Bảng 17.2. Cơ cấu lao động có việc làm phân theo khu vực kinh tế, giai đoạn 2000 - 2005.
(Đơn vị: %)

Năm 2000 2002 2003 2004 2005
Nông - lâm - ngư nghiệp 65,1 61,9 60,3 58,8 57,3
Công nghiệp - xây dựng 13,1 15,4 16,5 17,3 18,2
Dịch vụ 21,8 22,7 23,2 23,9 24,5
Tổng số 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* Nhìn chung cơ cấu lao động giữa các ngành kinh tế có sự chênh lệch và thay đổi khác nhau.

- Nông – lâm – ngư nghiệp là khu vực tập trung lao động đông nhất, chiếm 65,1% năm 2000 và 57,3% năm 2005.

- Khu vực công nghiệp - xây dựng có tỉ lệ lao động thấp nhất, chiếm 13,1% năm 2000 và 18,2% năm 2005.

- Xu hướng:

+ Giảm tỉ trọng lao động trong khu vực nông lâm ngư nghiệp từ 65,1% năm 2000 xuống còn 57,3% năm 2005.

+ Tăng tỉ trọng lao động rong khu vực công nghiệp - xây dựng (từ 13,1 % năm 2000 lên 18,2% năm 2005) và khu vực dịch vụ (từ 21,8% năm 2000 tăng lên 24,5% năm 2005).