Câu 2 trang 76, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,45
Đánh giá: 65
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu một số chuyển biến về cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế quốc dân ở nước ta hiện nay.


Cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế quốc dân ở nước ta hiện nay đang có sự chuyển biến theo hướng tích cực phù hợp với quá trình công nghiệp hóa, hiện địa hóa đất nước:

- Ngành nông- lâm – ngư nghiệp tập trung lao động đông nhất (trung bình khoảng 60%). Hiện nay đang giảm dần từ 65,1% (2000) xuống 57,3% (2005).

- Công nghiệp – xây dựng có tỉ lệ lao động thấp nhất (trung bình khoảng 16%) và đang tăng lên khá nhanh, liên tục từ 13,1% (2000) lên 18,2% (2005).

- Ngành dịch vụ có tỉ lệ lao động đứng thứ hai, trung bình khoảng 23% và đang tăng dần lên từ 21,8% (2000) lên 24,5% (2005).