Câu hỏi thảo luận số 2 trang 75, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,49
Đánh giá: 45
Bạn đánh giá: Chưa

Từ bảng 17.4, nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo khu vực nông thôn và thành thị nước ta?

Bảng 17.4. Có cấu lao động phân theo thành thị, nông thôn năm 1996 và năm 2005.
(Đơn vị: %)

Năm Tổng Nông thôn Thành thị
1996 100 79,9 20,1
2005 100 75,0 25,0

- Lực lượng lao động tập trung chủ yếu ở nông thôn, năm 2005 chiếm 75%.

- Xu hướng:

+ Tỉ lệ lao động ở nông thôn còn cao, tuy nhiên hiện nay đang có xu hướng giảm dần từ 79,9% (1996) xuống 75% (2005).

+ Tỉ lệ lao động ở thành thị thấp nhưng đang có xu hướng tăng lên khá nhanh từ 20,1% (1996) lên 25% (2005).

⟹ Sự thay đổi này phù hợp với quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ.