Listening - Unit 5 trang 57 SGK Tiếng Anh 10

Trung bình: 4,09
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

BEFORE YOU LISTEN 

How often do you use each of the items below? Put a tick (✓) in the right column. Then compare your answers with a partner.

  very often sometimes never
radio      
cell phone      
camcorder      
computer      
TV      
fax machine      

WHILE YOU LISTEN 

Task 1. Lisien to an old company director talking about his experience of learning how to use a computer. Decide whether the statements are true (T) or false(F).

                          T                      F
1. The man was worried when his son bought a computer.    
2. The man became worried when his secretary asked him to buy a computer.    
3. The man decided to take some computing lessons.    
4. His son didn't understand about the computer.    
5. The man understood the lessons very well.    
6. The man continued to learn how to use a computer after a few lessons.    

Task 2: Listen to the old man's story again and write in the missing words.

(Nghe lại bài nói chuyện của cụ già và ghi lại những từ thiếu.)

He was very helpful. He (1)______me to sit down in front of the computer screen. I did not know what it was called. When I asked him what it was, he said that it was a VDU. I (2)______didn't know what VDU was, but I was too shy to ask him any more. From that moment my memory' (3)______ to learn because he told me a lot of things that I really didn't understand at all. After a few lessons I began to feel tired. I made an (4) ______, saying that I had a headache. I suggested we should leave the lesson for another day. Since then I haven't said (5)______about the computer to my son and my secretary.

1. invited
2. still
3.refused
4.excuse
5. anything

Thằng bé rất hữu ích. Nó mời tôi ngồi xuống trước màn hình máy tính mà tôi không biết phải gọi nó là gì. Khi tôi hỏi nó là gì, nó nói đó là VDU. Tôi vẫn không biết VDU là gì, nhưng tôi quá ngại ngùng khi hỏi nó nữa. Từ lúc đó trí nhớ của tôi từ chối học vì nó nói với tôi rất nhiều điều mà tôi thực sự không hiểu chút nào. Sau một vài bài học, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Tôi đã làm một cái cớ, nói rằng tôi đang bị đau đầu. Tôi đề nghị chúng tôi nên để bài học cho đến một ngày khác. Kể từ đó tôi đã không nói bất cứ điều gì về máy tính cho con trai tôi và thư ký của tôi.Tạm dịch:

AFTER YOU LISTEN  

Listen to the old man’s story again. Then retell his story, beginning the story with the following senlence:

The story is about an old man who doesn't know how to use a computer


BEFORE YOU LISTEN 

How often do you use each of the items below? Put a tick (✓) in the right column. Then compare your answers with a partner.

(Bao lâu em sử dụng mỗi một trong những đồ dùng dưới đây một lần ? Ghi (✓) cột đúng. Sau đó so sảnh câu trả lời của em với câu trả lời của bạn cùng học.)

  very often sometimes never
radio    
cell phone    
camcorder    
computer    
TV    
fax machine    

Tạm dịch

  rất thường xuyên thỉnh thoảng không bao giờ
radio    
điện thoại    
máy quay    
máy tính    
TV    
máy fax     


WHILE YOU LISTEN (Trong khi nghe)

Tapesript:

Well, I wasn't worried when my son bought a computer. After all lots of children have parents who don't understand computers. But when my secretary asked me for a computer in the office, I really became worried. So I decided to take some lessons in computing and my son became my teacher. He's very helpful. He invited me to sit down in front of the computer screen which I did not know what to call it. When I asked him what it was, he said that it was VDU. I still didn't know what VDU was, but I was too shy to ask him any more. From that moment my memory refused to learn because he told me a lot of things that I really didn't understand at all. After a few lessons I began to feel tired. I made an excuse, saying that I was having a headache. I suggested we should leave the lesson until another day. Since then I haven't said anything about the computer to my son and my secretary.

Ừm, tôi đã không lo lắng khi con trai tôi mua một máy tính. Sau khi tất cả rất nhiều trẻ em có cha mẹ không hiểu máy tính. Nhưng khi thư ký của tôi hỏi tôi về một máy tính trong văn phòng, tôi thực sự trở nên lo lắng. Vì vậy, tôi quyết định học một số bài học về máy tính và con trai tôi trở thành giáo viên của tôi. Nó rất hữu ích. Nó mời tôi ngồi xuống trước màn hình máy tính mà tôi không biết phải gọi nó là gì. Khi tôi hỏi nó là gì, nó nói đó là VDU. Tôi vẫn không biết VDU là gì, nhưng tôi quá ngại ngùng khi hỏi nó nữa. Từ lúc đó trí nhớ của tôi từ chối học vì nó nói với tôi rất nhiều điều mà tôi thực sự không hiểu chút nào. Sau một vài bài học, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Tôi đã làm một cái cớ, nói rằng tôi đang bị đau đầu. Tôi đề nghị chúng tôi nên để bài học cho đến một ngày khác. Kể từ đó tôi đã không nói bất cứ điều gì về máy tính cho con trai tôi và thư ký của tôi.

Task 1. Lisien to an old company director talking about his experience of learning how to use a computer. Decide whether the statements are true (T) or false(F).

(Lắng nghe một vị giám đốc lớn tuổi của một công ty nói về kinh nghiệm của ông về học sử dụng máy tính. Xác định xem phát biểu nào là đúng (T) hoặc sai (F).)

                          T                      F
1. The man was worried when his son bought a computer.  
2. The man became worried when his secretary asked him to buy a computer.  
3. The man decided to take some computing lessons.  
4. His son didn't understand about the computer.  
5. The man understood the lessons very well.  
6. The man continued to learn how to use a computer after a few lessons.  

Tạm dịch

                          T                      F
1. Người đàn ông đã lo lắng khi con trai mình mua một chiếc máy tính.  
2.  Người đàn ông trở nên lo lắng khi thư ký yêu cầu anh ta mua một máy tính.  
3. Người đàn ông quyết định học một số bài học về máy tính.  
4. Con trai anh không hiểu về máy tính.  
5. Người đàn ông rất hiểu những bài học.  
6. Người đàn ông tiếp tục học cách sử dụng máy tính sau một vài bài học.  


Task 2: Listen to the old man's story again and write in the missing words.

(Nghe lại bài nói chuyện của cụ già và ghi lại những từ thiếu.)

AFTER YOU LISTEN  

Listen to the old man’s story again. Then retell his story, beginning the story with the following senlence:

(Nghe lại câu chuyện của cụ già. Sau đó kể lại câu chuyện của cụ, bắt đầu câu chuyện với câu như sau:)

Hướng dẫn giải:         

The story is about an old man who doesn't know how to use a computer. The old man wasn't worried until his secretary asked him for a computer in the office. Then he decided to take lessons in computing with his son's help. He asked his son what the screen was, and he didn't know what it was although the latter explained it to him.

After a few lessons, the old man began tired because he couldn't understand the many things his son told him at all. He refused to study by saying he was having a headache and suggested leaving the lesson until another day; and since then he hasn't talked about a computer any more.

Tạm dịch:

Câu chuyện kể về một người không biết cách sử dụng máy tính. Người đàn ông không lo lắng cho đến khi thư ký hỏi anh ta về một máy tính trong văn phòng. Sau đó, anh quyết định học những bài học về máy tính với sự giúp đỡ của con trai mình. Anh hỏi con trai mình cái màn hình là gì, và anh không biết nó là gì, mặc dù sau đó nó giải thích cho anh.

Sau một vài bài học, người đàn ông bắt đầu mệt mỏi bởi vì anh ta không thể hiểu được nhiều điều mà con trai anh ta nói với anh ta chút nào. Anh ta từ chối học bằng cách nói rằng anh ấy đang bị đau đầu và đề nghị rời bài học cho đến một ngày khác; và kể từ đó anh ta không nói về máy tính nữa.