Skills - Unit 7 Tiếng Anh 12 mới

Trung bình: 4,37
Đánh giá: 46
Bạn đánh giá: Chưa

READING (Đọc)

A.I. applications (Các ứng dụng A.I)

1. Discuss what the pictures below show and where you might see these things. 

(Thảo luận về những gì các hình ảnh dưới đây cho thấy và nơi bạn có thể nhìn thấy những điều này.)

Hướng dẫn giải:

a. a voice recognition application which can be seen in smartphones, tablets and other electronic devices

b. a device using the GPS (Global Positioning System): a space-based navigation system that provides location information in all weather conditions, anywhere on or near the Earth, and can be seen in advanced means of transport

c. a medical robot which can be seen in technologically advanced hospitals

d. an automated bomb disposal robot which is used by the military

Tạm dịch:

a. ứng dụng nhận diện giọng nói có thể được thấy trong điện thoại thông minh, máy tính bảng và các thiết bị điện tử khác

b. một thiết bị sử dụng GPS (Global Positioning System): một hệ thống định vị dựa trên không gian cung cấp thông tin vị trí trong mọi điều kiện thời tiết, bất cứ nơi nào trên hoặc gần Trái Đất, và có thể được nhìn thấy trên các các phương tiện vận tải.

c. một robot y tế có thể thấy trong các bệnh viện công nghệ tiên tiến

d. một robot xử lý bom tự động được sử dụng trong quân đội

2. Read the following text about some A.I. applications and circle the correct answers. There may be more than one correct answer to some questions. 

(Đọc văn bản sau đây về một số ứng dụng A.I. và khoanh tròn câu trả lời đúng. Có thể có nhiều câu trả lời đúng cho một số câu hỏi.)

A.I. or artificial intelligence is the intelligence displayed by machines or software.

Many industries today use highly automated vehicles that can drive with almost no human intervention. Smart robots have replaced humans in stressful and dangerous jobs, and in assembly lines doing tasks such as packing and lifting heavy things.

In science and medicine, A.I. techniques help medical doctors to discover subtle interactions between medications that put patients at risk because of their serious side effects. Patients at highest risk of complications are also detected based on these techniques.

In navigation, devices using the GPS (Global Positioning System) help drivers or pilots to find the best routes to their destination by avoiding obstacles, traffic jams, and accidents.

In military, A.I. robots are used to explore dangerous environments containing explosives or contaminated by nuclear weapons.

In communication, the voice recognition systems in smartphones or other electronic devices can identify our speech, and are getting better at understanding our intentions. A.I. algorithms can also help to detect faces and other features in photos sent to social networking sites and automatically organise them. Internet search engines such as Google and Bing provide hundreds of millions of people with search results related to weather, traffic predictions, book recommendations, educational institutions, music, films, and games. A.I. applications on the Internet can translate web pages in real time, and even help users to learn new languages.

Many A.I. experts believe that A.I. technology will soon make even greater advances in many other areas. Modern robots will be more intelligent and replace humans in many dangerous jobs and environments. This will certainly improve our lives in the near future.

1. What types of A.I. technology can be seen in today industries?
A  Human-like robots.
B  Automated cars.
C  Machines controlled by humanoids.
D  Packing and lifting machines.

2. Which of these A.I. applications in medicine is mentioned in the text?
A  Operating on patients at highest risk of complications.
B  Helping to treat unhealthy organs.
C  Finding out about the serious side effects of soM medications.
D  Discovering how medications interact within human body.

3. How can the GPS help you?
A  Recommend your destination.
B  Show you the fastest way to your destination.
C  Show you how to get out of traffic jams.
D  Drive the car automatically.

4. What is the function of voice recognition?
A  Identifying human voices.
B  Copying human commands.
C  Recording human voices.
D  Translating human commands.

5. How can Internet users understand foreign langia| texts?
A  They can learn the language on the Internet.
B They can guess the meaning using search engines
C  They can get information about them on the Internet
D  They can use a translating application.

6. What will A.I. robots in the near future be capable i having according to many A.I. experts?
A  Human-like emotions.
B  Healthy lifestyles.
C  Dangerous behaviour.
D  Higher levels of intelligence.

Hướng dẫn giải:

1. B, D

2. C, D

3. B, C

4. A

5. A, D

6. D

Tạm dịch:

A.I hoặc trí thông minh nhân tạo là trí thông minh được hiển thị bởi máy móc hoặc phần mềm.
Nhiều ngành công nghiệp ngày nay sử dụng các phương tiện tự động hóa cao có thể lái xe mà hầu như không có sự can thiệp của con người. Robot thông minh đã thay thế con người trong những công việc căng thẳng và nguy hiểm, và trong dây chuyền lắp ráp làm nhiệm vụ như đóng gói và nâng những thứ nặng.

Trong khoa học và y khoa, kỹ thuật A.I. giúp các bác sĩ khám phá sự tương tác tinh tế giữa các thuốc khiến bệnh nhân có nguy cơ cao vì những phản ứng phụ nghiêm trọng của họ. Bệnh nhân có nguy cơ cao nhất của biến chứng cũng được phát hiện dựa trên các kỹ thuật này.

Trong điều hướng, các thiết bị sử dụng GPS (Global Positioning System) giúp lái xe hoặc phi công tìm ra những tuyến đường tốt nhất đến đích bằng cách tránh những trở ngại, ùn tắc giao thông và tai nạn.

Trong quân đội, robot A.I. được sử dụng để khám phá các môi trường nguy hiểm có chứa chất nổ hoặc bị ô nhiễm bởi vũ khí hạt nhân.

Trong giao tiếp, các hệ thống nhận dạng giọng nói trong điện thoại thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác có thể xác định lời nói của chúng ta , và hiểu rõ hơn về ý định của chúng ta. Các thuật toán A.I cũng có thể giúp phát hiện khuôn mặt và các tính năng khác trong bức ảnh được gửi tới các trang web mạng xã hội và tự động sắp xếp chúng. Các công cụ tìm kiếm trên Internet như Google và Bing cung cấp hàng trăm triệu người có kết quả tìm kiếm liên quan đến thời tiết, dự đoán lưu lượng, đề xuất sách, các cơ sở giáo dục, âm nhạc, phim ảnh và trò chơi. Các ứng dụng A.I trên Internet có thể dịch các trang web trong thời gian nhanh chóng, và thậm chí giúp người dùng học các ngôn ngữ mới.

Nhiều chuyên gia A.I. tin rằng công nghệ A.I. sẽ sớm đạt được nhiều tiến bộ hơn ở nhiều lĩnh vực khác. Các robot hiện đại sẽ thông minh hơn và thay thế con người trong nhiều công việc và môi trường nguy hiểm. Điều này chắc chắn sẽ cải thiện cuộc sống của chúng ta trong tương lai gần.

1.Các loại công nghệ A.I có thể được nhìn thấy trong các ngành công nghiệp ngày nay là gì?
A. Con người giống như robot.
B Ô tô tự động.
C. Máy điều khiển bởi con người.
D Máy đóng gói và nâng.

2. Những loại ứng dụng A.I. trong y học được đề cập đến trong văn bản?
A Hoạt động trên bệnh nhân có nguy cơ biến chứng cao nhất.
B Giúp điều trị các cơ quan không lành mạnh.
C Tìm hiểu về các tác dụng phụ nghiêm trọng của thuốc.
D Khám phá cách thuốc tác động trong cơ thể người.

3. GPS có thể giúp bạn như thế nào?
A Gợi ý điểm đến của bạn.
B Hiển thị cho bạn cách nhanh nhất đến điểm đến của bạn.
C Hiển thị cho bạn cách thoát khỏi ùn tắc giao thông.
D Lái xe tự động.

4. Chức năng nhận diện giọng nói là gì?
A. Xác định âm thanh của con người.
B Sao chép lệnh của con người.
C Ghi lại tiếng nói của con người.
D Dịch các lệnh của con người.

5. Làm thế nào người sử dụng Internet có thể hiểu được văn bản tiếng người ngoài?
A Họ có thể học ngôn ngữ trên Internet.
B Họ có thể đoán được ý nghĩa của việc sử dụng công cụ tìm kiếm
C Họ có thể lấy thông tin về họ trên Internet
D Họ có thể sử dụng một ứng dụng dịch.

6. Robot A.I. sẽ làm gì trong tương lai gần theo nhiều chuyên gia A.I?
A. Cảm xúc giống như con người.
B lối sống lành mạnh.
C Hành vi nguy hiểm.
D Các mức độ trí tuệ cao hơn.

3. Work in pairs. Find a noun from each verb. Then make a sentence with each noun.

 (Làm việc theo cặp. Tìm một danh từ từ mỗi động từ. Sau đó tạo một câu với mỗi từ.)

Verb Noun
1. apply ___________
2. interverne ___________
3. interact ___________
4. navigate ___________
5. predict ___________
6. recognize ___________

Hướng dẫn giải:

1 application        2. intervention      3. interaction

4. navigation        5. prediction         6. recognition

Tạm dịch:

1 ứng dụng         2. can thiệp           3. tương tác

4. điều hướng      5. dự đoán            6. công nhận

4. Work in groups. Name some robots which you have seen. Tell your partners where you saw them and their functions.

 (Làm việc nhóm. Gọi tên một số robot mà bạn đã thấy. Nói với các bạn của bạn, nơi bạn nhìn thấy chúng và chức năng của chúng.)

Hướng dẫn giải:

- Robots clean the house. 

- I see it in my house.

- Robots clean the house always clean up the dirt on the floor. 

Tạm dịch: 

- Robot làm sạch nhà.

- Tôi thấy nó trong nhà tôi.

- Robot làm sạch nhà luôn luôn dọn sạch bụi bẩn trên sàn. 

SPEAKING  (Nói)

Talking about the risks of artificial intelligence  (Nói về những rủi ro của trí thông minh nhân tạo)

1. Work in pairs. Discuss the following questions. 

(Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi sau đây.)

Hướng dẫn giải:

Professor Stephen Hawking. He is a world-renowned British theoretical physicist, known for his retributions to the fields of cosmology, general relativity and quantum gravity, especially in the context of black holes.

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình. 

Tạm dịch:

Giáo sư Stephen Hawking. Ông là một nhà học thuyết vật lý nổi tiếng của Anh, được biết đến với những phát hiện của ông trong lĩnh vực vũ trụ, thuyết tương đối và trọng lực lượng tử, đặc biệt là các lỗ đen.

2. Read and complete the following news item with the words in the box.

(Đọc và hoàn thành mục tin tức sau đây với các từ trong hộp.)

Hướng dẫn giải:

1. efforts

2. threat

3. technology

4. form

5. consequences

6. destruction

7. evolution

Tạm dịch:

Stephen Hawking cảnh báo A.I. có thể xóa sổ nhân loại

Giáo sư Stephen Hawking nói với BBC rằng những nỗ lực tạo ra các máy móc tư duy tạo ra mối đe dọa cho con người và sự phát triển trí tuệ nhân tạo hoàn thiện có thể kết thúc sự sinh tồn của con người. Lời cảnh báo của ông trả lời một câu hỏi về công nghệ mà ông sử dụng để giao tiếp. Thiết bị mà ông sử dụng là một hình thức cơ bản của A.I. Ông cho rằng các hình thức sơ khai của trí tuệ nhân tạo đã được phát triển cho đến nay đã chứng tỏ là rất hữu ích. Tuy nhiên, ông lo ngại hậu quả của việc tạo ra một cái gì đó có thể kết hợp hoặc vượt qua con người có thể dẫn đến sự hủy diệt họ bởi vì con người sẽ không thể cạnh tranh với A.I. do sự tiến hóa sinh học chậm của họ .

3. Work in pairs. Complete the conversation using the information in 2 and practise it . 

(Làm việc theo cặp. Hoàn thành cuộc trò chuyện bằng cách sử dụng thông tin trong 2 và luyện tập nó.)

Hướng dẫn giải:

1. Who interviewed him

2. the threat of creating thinking machines and the development of full artificial intelligence

3. it can lead to the destruction of humanity

4. their slow biological evolution. Creating intelligent machines that could match or surpass humans could lead to the destruction of people

Tạm dịch:

Nam: Bạn đã đọc bài phỏng vấn của giáo sư Stephen Hawking về trí thông minh nhân tạo?
Mai: Không, tôi chưa đọc. Ai đã phỏng vấn ông ấy?
Nam: BBC.
Mai: Ông ấy nói gì?
Nam: Ông đã nói về mối đe dọa tạo ra máy móc tư duy và phát triển trí tuệ nhân tạo đầy đủ.
Mai: Tại sao lại có nguy cơ khi phát triển trí thông minh?
Nam: Bởi vì nó có thể dẫn đến sự tàn phá nhân loại.
Mai: Tôi vẫn không hiểu điều đó.
Nam: Giáo sư Hawking nghĩ rằng con người không thể cạnh tranh với A.I. vì sự tiến hóa sinh học chậm của họ. Tạo ra những chiếc máy thông minh có thể kết hợp hoặc vượt qua con người có thể dẫn tới sự tàn phá của con  người.

4. Work in groups. Prepare a talk about the risks of artificial intelligence to present to the class using the ideas from 2 and 3. Add your own ideas if there are any.

(Làm việc nhóm. Chuẩn bị một cuộc nói chuyện về những rủi ro của trí tuệ nhân tạo để trình bày cho lớp học sử dụng những ý tưởng từ 2 và 3. Thêm ý tưởng của riêng bạn nếu có bất kỳ.)

Hướng dẫn giải:

-Hackers take control of A.I. devices and misuse them causing mass destruction and danger to the world.

-A.I. devices crash causing fatal accidents in industries and hospital medicine.

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình. 

Tạm dịch:

- Những kẻ tấn công kiểm soát thiết bị A.I. và lợi dụng chúng gây ra sự phá hủy và nguy hiểm cho thế giới.

- Thiết bị A.I. thiết bị sụp đổ gây ra tai nạn gây tử vong trong ngành công nghiệp và y học bệnh viện.

LISTENING (Nghe)

The future of A.I. (Tương lai của A.I.)

1. Match each word in column A with its meaning in column B.

(Nối mỗi từ ở cột A với ý nghĩa của nó trong cột B)

Hướng dẫn giải:

1.c    2.d    3.a    4.f   5.b   6.e

Tạm dịch:

1. trục trặc - không làm việc bình thường vì lỗi hoặc  thiết kế xấu

2. cấy ghép - chèn hoặc sửa chữa cái gì đó trong cơ thể con người, đặc biệt là bằng phẫu thuật

3. nhà tương lai - một người nghiên cứu tương lai và đưa ra những dự đoán về nó dựa trên xu hướng hiện tại

4. phức tạp - khó phân tích, hiểu , hoặc giải thích

5. tiêu giệt - giết hoặc tiêu giệt ai đó hoàn toàn

6. tấn công trên mạng - một nỗ lực bất hợp pháp để làm hại hệ thống máy tính của ai đó, hoặc thông tin về nó, sử dụng Internet

2. Listen to the conversation between Nam and Mai. Decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box.

(Nghe cuộc trò chuyện giữa Nam và Mai. Quyết định xem các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG). Đánh dấu vào ô thích hợp.

 

Hướng dẫn giải:

1 NG    2. NG    3. F    4. F    5.T    6.T

Tạm dịch: 

1. Mai gặp Kurzweil trong một cuộc hội thảo về A.I.
2. Kurzweil là một trong những nhà khoa học hàng đầu của Mỹ trong sự phát triển của A.I. Công nghệ.
3. Ông tin rằng máy tính sẽ thông minh hơn con người vào năm 2029.
4. Theo nhà khoa học này, con người sẽ mạnh hơn và có trí nhớ tốt hơn.
5. Nam và Mai sẽ ở độ tuổi ba mươi vào năm 2029.
6. Theo một số dự đoán, nếu máy A.I. trở nên thông minh hơn con người, chúng sẽ hủy diệt thế giới và giết người.

Audio Script:

Mai: Do you know anything about Ray Kurzweil?
Nam : Yes, I do, Why do you ask about him?
Mai: I saw his name in an article about artificial intelligence. Who is he?
Nam : He 's an American author, computer scientist, inventor, and futurist.
Mai : Oh, he must be very talented.
Nam : Right. He 's also one of the leading American scientists, who believes that computers will be as intelligent as humans by 2029.
Mai : Oh, really? That 's so soon!
Nam : And he also said that computers will soon think more quicky than humans.
Mai : Unbelievable! So what will happen to us then?
Nam : I don't know. But Kurzweil believes that there could be tiny robots called nanobots implanted into our brains to make us think faster, and improve our memory.
Mai : Sounds fascinating! We 'll be over thirty in 2029, And we 'll be more intelligent and have a better memory, right?
Nam : Yeah, but some of his other predictions are not that optimistic.According to him, A.I. machines will also evolve and they may cause mass destruction to our world, and exterminate humans as happens in some science-fiction films
Mai : Terrible! So, how can we prevent A.l. machines from destroying us?
Nam : I don't know. But I think scientists must be very careful in developing AI. programs. They must also detect any malfunctions and prevent cyber-attacks.
Mai: Sounds complicated!
Nam : Yes. But we want to survive!

Dịch Audio:

Mai: Bạn có biết gì về Ray Kurzweil?
Nam: Vâng, tôi có, sao bạn lại hỏi về ông ấy?
Mai: Tôi đã nhìn thấy tên ông ấy trong một bài viết về trí thông minh nhân tạo. Ông ấy là ai?
Nam: Ông là một tác giả người Mỹ, nhà khoa học máy tính, nhà phát minh, và người theo thuyết tương lai.
Mai: Ồ, ông ấy rất tài năng.
Nam: Đúng vậy. Ông ấy cũng là một trong những nhà khoa học hàng đầu của Mỹ, người tin rằng máy tính sẽ thông minh như con người vào năm 2029.
Mai: Oh, thực sự? Thật là quá sớm!
Nam: Và ông cũng nói rằng máy tính sẽ sớm nghĩ nhanh hơn con người.
Mai: Không thể tin nổi! Vì vậy, những gì sẽ xảy ra với chúng ta sau đó?
Nam: Tôi không biết. Tuy nhiên, Kurzweil tin rằng có thể có những robot nhỏ được gọi là nanobots được cấy vào não của chúng ta để giúp chúng ta suy nghĩ nhanh hơn và cải thiện trí nhớ của chúng ta.
Mai: Nghe thật  hấp dẫn! Chúng ta sẽ hơn ba mươi tuổi vào năm năm 2029, và chúng ta sẽ thông minh hơn và có trí nhớ tốt hơn, đúng không?
Nam: Đúng vậy, nhưng một số dự đoán khác của ông ấy không lạc quan lắm. Theo ông , máy móc A.I. cũng sẽ tiến triển và chúng có thể gây ra sự hủy diệt hàng loạt cho thế giới chúng ta, và tiêu diệt con người như xảy ra trong một số bộ phim hoa học viễn tưởng.
Mai: Thật khủng khiếp! Vì vậy, làm thế nào chúng ta có thể ngăn ngừa máy A.l. phá hủy chúng ta ?
Nam: Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ các nhà khoa học phải rất cẩn thận trong việc phát triển chương trình AI. Họ cũng nên phát hiện khi có bất kỳ trục trặc nào và ngăn chặn các cuộc tấn công trên mạng.
Mai: Nghe có vẻ phức tạp!
Nam: Vâng. Nhưng chúng ta muốn tồn tại!

3. Listen again. Answer the following questions. 

(Nghe lại. Trả lời những câu hỏi phía dưới)

1. What is the article that Mai read about?
_________________________________

2. Besides being a compute scientist, what is Kurzweil famous for?
__________________________________

3. What is Mai's opinion of Kurzweil?
_____________________________

4. What did the scientist say about the ability of computers to think?
______________________________

5. What does Kurzweil call the tiny robots implanted into human bodies?
_______________________________

Hướng dẫn giải:

1. It is about artificial intelligence. 

2. He is an author, inventor, and futurist.

3. He's very talented.

4. They will think more quickly than humans.

5. He calls them nanobots.

Tạm dịch:

1. Bài viết mà Mai đã đọc là gì?
Đó là về trí thông minh nhân tạo.

2. Ngoài việc là một nhà khoa học máy tính, Kurzweil nổi tiếng là gì?
Ông là tác giả, nhà phát minh, và người theo thuyết tương lai.

3. Quan điểm của Mai về Kurzweil là gì?
Ông ấy rất tài năng.

4. Nhà khoa học đã nói gì về khả năng của máy tính để suy nghĩ?
Chúng sẽ suy nghĩ nhanh hơn con người.

5. Kurzweil gọi những con robot nhỏ xíu được cấy vào cơ thể con người là gì?
Ông gọi chúng là nanobots

4. Work in groups. What do you think about Kurzweil's ideas?

(Làm việc theo nhóm. Bạn nghĩ gì về ý tưởng Kurzweil?)

Hướng dẫn viết:

- I think Kurzweil's ideas is very fascinating.

- there could be tiny robots called nanobots implanted into our brains to make us think faster, and improve our memory , so we 'll be more intelligent and have a better memory.

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình. 

Tạm dịch:

- Tôi nghĩ ý tưởng của Kurzweil rất hấp dẫn.

- Có thể có những robot nhỏ gọi là nanobot được cấy vào não của chúng ta để giúp chúng ta suy nghĩ nhanh hơn và cải thiện trí nhớ của chúng ta, vì vậy chúng ta sẽ thông minh hơn và có trí nhớ tốt hơn.

WRITING (Viết)

Advantages and disadvantages of intelligent machines (Ưu và nhược điểm của máy thông minh)

1. Put the following phrases about intelligent robots in the appropriate columns.

(Đặt các cụm từ sau đây về robot thông minh trong các cột thích hợp.)

Hướng dẫn giải:

Advantages: 2, 3,6;

Disadvantages: 1,4,5

Tạm dịch:

1. tốn kém để đào tạo nhân viên điều hành và nâng cấp các chương trình máy tính

2. hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn và chính xác hơn con người

3. có ít lỗi và lỗ hổng

4. trục trặc do sự cố hệ thống máy tính

5. tin tặc kiểm soát máy tính và gây thiệt hại

6. giảm lực lượng lao động và chi phí sản xuất

2. Read and combine the sentence halves.

(Đọc và kết hợp 2 nửa của câu)

Hướng dẫn giải:

1.d  2.f  3.b  4.a  5.c  6.e

Tạm dịch:

1. Robot A.I. được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực - bao gồm cả ngành công nghiệp ô tô và thực phẩm, dược phẩm.

2. Rõ ràng robot mang lại lợi ích cho nhiều lĩnh vực - tuy nhiên, cũng có bất lợi khi sử dụng chúng.

3. Việc sử dụng robot có thể thay thế lực lượng lao động của con người - và giảm chi phí sản xuất.

4. Chúng có thể không chỉ hoàn  thành nhiệm vụ nhanh hơn con người - mà còn cũng có thể gây ra ít lỗi hơn con người.

5. Ở bệnh viện, robot sẽ làm việc như các bác sĩ y khoa thực hiện các hoạt động trên bệnh nhân - và giúp các bác sĩ xác định cơ quan bị tổn thương của người bệnh.

6. Khi bị tấn công bởi phần mềm độc hại hoặc vi rút, hoặc bị vô hiệu hóa do mất điện - robot A.I. có thể dẫn đến việc lợi dụng và phá hủy thế giới.

3. Complete the outline. Then write an essay of 220-260 words to discuss the advantages and disadvantages of using intelligent robots, using the ideas in 2 and 3.

(Hoàn thành đề cương. Sau đó viết một bài luận trong 220-260 từ để thảo luận về những lợi thế và bất lợi của việc sử dụng robot thông minh, sử dụng những ý tưởng trong 2 và 3.)

Hướng dẫn:

advantages: reduce workforce in industries, help doctors to do surgery and do research

disadvantages: become useless by power failure, attached and taken control of by hackers leading to the misuse of robotic devices

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình. 

Tạm dịch:

lợi ích: giảm lực lượng lao động trong các ngành công nghiệp, giúp bác sĩ làm phẫu thuật và nghiên cứu

những bất lợi: trở nên vô ích do mất điện, bị dính và bị kiểm soát bởi tin tặc dẫn đến việc sử dụng sai các thiết bị robot