Câu hỏi nâng cao, bài 1 Địa lí 12

Trung bình: 4,24
Đánh giá: 38
Bạn đánh giá: Chưa

Tại sao Việt Nam phải tiến hành công cuộc Đổi mới? Trình bày diễn biến công cuộc đổi mới ở nước ta.


a. Việt Nam phải tiến hành công cuôc đổi mới, vì:

- Bối cảnh trong nước (sau khi đất nước thống nhất): Chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, khủng hoảng kéo dài, lạm phát ở mức cao...

- Bối cảnh quốc tế:

+ Xu hướng toàn cầu hóa và khu vực hóa nền kinh tế thế giới diễn ta với quy mô ngày càng lớn với nhịp độ cao.

+ Xu thế chuyển từ đối đầu sang đối thoại, hợp tác.

+ Ảnh hưởng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ...

- Bối cảnh đã tạo nên điều kiện, đồng thời buộc nước ta phải tiến hành đổi mới để tránh nguy cơ bị tụt hậu.

b. Diến biến:

- Công cuộc Đổi mới được mạnh nha từ năm 1979. Những đổi mới đầu tiên là từ lĩnh vực nông nghiệp với "khoán 100" và "khoán 10", sau đó lan sang các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ.

- Đường lối Đổi mới được khẳng định từ Đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ VI (năm 1986), đưa nền kinh tế - xã hội nước ta phát triển theo 3 xu thế:

+ Dân chủ hóa đời sống kinh tế - xã hội.

+ Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

+ Tăng cường giao lưu và hợp tác với các nước trên thế giới.