Thí nghiệm 1. Điều chế và thử tính chất của etilen

Trung bình: 4,58
Đánh giá: 149
Bạn đánh giá: Chưa

Cách tiến hành:

  • Cho 2ml ancol etylic khan vào ống nghiệm khô có sẵn vài viên đã bọt,
  • Sau đó thêm từng giọt dung dịch H2SO4 đặc (4ml), đồng thời lắc đều. Lắp dụng cụ thí nghiệm như hình 6.7.
  • Đun nóng hỗn hợp phản ứng sao cho hỗn hợp phản ứng sao cho hỗn hợp không trào lên ống dẫn khí.
  • Đốt khí sinh ra ở đầu vuốt nhọn của ống dẫn khí:

  • Dẫn khí qua dung dịch KMnO4. Quan sát sự thay đổi màu của dung dịch.


Giải thích – hiện tượng:

  • Khi đun nóng hỗn hợp ancol etylic khan và H2SO4 ta thấy dung dịch sủi bọt và khí bay lên. khi đốt cháy khí sinh ra, ta đưa nắp chén sứ vào ngọn lửa đang cháy thấy có muội than bám trên nắp chén sứ.

PTHH điều chế CH2=CH2:

C2H5OHH2SO4,toCH2=CH2 + H2O

PT đốt cháy:

C2H4 + 3O2to2CO2 + 2H2O

  • Dẫn etilen vào ống nghiệm chứa KMnO4 thì dung dịch từ màu tím dần nhạt màu và xuất hiện kết tủa đen.

Do nối đôi etilen bị KMnO4 thành 1,2-điol đồng thời tạo MnO2 dạng kết tủa đen theo phương trình:

3H2C=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3HOCH2-CH2OH + 2MnO2 + 2KOH