Thí nghiệm 1. Tính oxi hóa của axit nitric

Trung bình: 4,52
Đánh giá: 681
Bạn đánh giá: Chưa

*Tiến hành thí nghiệm.

- Lấy vào ống nghiệp thứ nhất 0,5 ml dung dịch HNO3 đặc (68%) và ống nghiệm thứ hai 0,5ml dung dịch HNO3 loãng (15%). Cho vào ống nghiệp một mảnh nhỏ đồng kim loại.

- Nút các ống nghiệm bằng bông tẩm dd NaOH. Đun nhẹ ống nghiệm thứ hai.


* Hiện tượng và giải thích:

Ống nghiệm 1: Thấy mảnh đồng tan, dung dịch chuyển dần sang màu xanh, có bọt khí xuất hiện, khí thoát ra có màu nâu.

Cu + 4HNO3đặc → Cu(NO3)2 + 2NO2 + H2O

Ống nghiệm 2: Thấy mảnh đồng tan, dung dịch chuyển dần sang màu xanh, có bọt khí xuất hiện, để một thời gian thấy khí thoát ra trong ống nghiệm có màu nâu.

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2

2NO + O2 to 2NO2