Bài 1 trang 132 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4,36
Đánh giá: 25
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 1. Dùng định nghĩa tìm các giới hạn sau : 

a) limx4x+13x-2; b) limx+2-5x2x2+3.

 


a. Hàm số  fx =x+13x-2  xác định trên \23   x=423;+   Giả sử xn  dãy số bất   xn23;+; xn4   xn4 khi n++ Ta  lim fxn =limxn+13xn-2=4+13.4-2=12Vậy limx4x+13x-2=12.b. Hàm số  fx=2-5x2x2+3  xác định trên .    Giả sử xn  dãy số bất   xn + khi n+     Ta  limfxn=lim2-5xn2xn2+3=lim2xn2-51+3xn2=-5      Vậy limx+2-5x2x2+3=-5.