Bài 5 trang 133 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4,29
Đánh giá: 17
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 5. Cho hàm số fx=x+2x2-9 có đồ thị như trên Hình 53 .

Bài 5 trang 133 SGK Đại số và Giải tích 11
Bài 5 trang 133 SGK Đại số và Giải tích 11

a) Quan sát đồ thị và nêu nhận xét về giá trị hàm số cho khi: x→ -∞, x→3- x→-3+.

b) Kiểm tra các nhận xét trên bằng cách tính các giới hạn sau:

  • limx→-∞f(x)  với  fx  được xét trên khoảng (−∞;−3),
  • limx→3-f(x) với  fx được xét trên khoảng (−3,3),
  • limx→-3+f(x) với  fx được xét trên khoảng (−3;3).

a) Quan sát đồ thị ta thấy x→-∞ thì f(x)→0;khi x3- thì f(x)-; Khi x3+ thì fx+.

b)

+ limx-fx=limx-x+2x2-9=limx-1x+2x21-9x2=0+ limx3-fx=limx3-x+2x2-9=limx3-x+2x+3.1x-3=- limx3-x+2x+3=56>0  limx3-1x-3=-.+ limx3+fx=limx3+x+2x2-9=limx3+x+2x+3.1x-3=+ limx3+x+2x+3=16>0  limx3+1x-3=+.