Bài 7 trang 133 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 7. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự là f. Gọi d và d′ lần lượt là khoảng cách từ một vật thật AB và từ ảnh A′B′ của nó tới quang tâm O của thấu kính (h.54). Công thức thấu kính là 1d+1d'=1f.

a) Tìm biểu thức xác định hàm số d'=φd).

b) Tìm limdf+φd,limdf-φd và limd+φd. Giải thích ý nghĩa của các kết quả tìm được


a. Từ hệ thức 1d+1d'=1f suy ra d'=φd=fdd-fb.+)   lim       df+φd=limdf+fdd-f      limdf+fd=f2>0       limdf+d-f=0, d-f>0 suy ra limdf+fdd-f=+Ý nghĩa: nếu vật thật AB tiến dần về tiêu điểm F sao cho d luôn lớn hơn f thì ảnh của  dần tới dương  cực+)  lim      df-φd=limdf-fdd-f     limdf-fd=f2>0     limdf-d-f=0, d-f<0 suy ra limdf-fdd-f=-Ý nghĩa: Nếu vật thật AB tiến dần về tiêu điểm F sao cho d  luôn nhỏ hơn  f thì ảnh của  dần tới âm  sực +)    lim     d+φd=limd+fdd-f=limd+f1-fd=fÝ nghĩa: Nếu vật thật AB  xa  cực so với thấu kínhthì ảnh của   ngay trên tiêu diện ảnh (mặt phẳng qua tiêu điểm ảnh  F'  vuông góc với trục chính).