Bài 2. trang 132 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4,71
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 2. Cho hàm số  fx=x+1  nếu x02x         nếu x<0 và các dãy số un với un=1n, vn với vn=-1n. Tính limun, limvn, limfun  limvn. Từ đó kết luận gì về giới hạn của hàm số đã cho khi x0 ?


+ Ta có : limun=lim1n=0; limvn=lim-1n=0.

+ Vì un=1n>0 nên fun=f1n=1n+1limfun=lim1n+1=1

+ Tương tự : vn=-1n<0fvn=f-1n=2.-1n=-2nlimfvn=lim-2n=0.

+ Nhận xét rằng : limx0+fx=limfun=1limx0-fx=limfvn=0 nên hàm số đã cho không có giới hạn khi x0.