Bài 4 trang 132 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 4. Tính các giới hạn sau:

a) limx23x-5x-22; b) limx1-2x-7x-1 c) lim x1+2x-7x-1.

 


a. Ta  : limx2x-22=0  và  x-22>0, x2  limx23x-5=1>0Do đó limx23x-5x-22=+.b. Ta  : +  limx1-x-1=0    x-1<0,x<1+  limx1-2x-7=-5<0 limx1-2x-7x-1=+.

c. Ta  + limx1+x-1=0    x-1>0 ,x>1+ limx1+2x-7=-5<0 lim             x1+2x-7x-1=-.