Bài 3 trang 132 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4,56
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 3. Tính các giới hạn sau: 

a) limx-3x2-1x+1; b) limx-24-x2x+2;
c) limx6x+3-3x-6; d) limx+2x-64-x;
e) limx+17x2+1; f) limx+-2x2+x-13+x.

 


a.limx-3x2-1x+1=-32-1-3+1=-4.

b.limx-24-x2x+2=limx-22-x2+xx+2                       =limx-22-x=4.

c. limx6x+3-3x-6= limx6x+3-3x+3+3x-6x+3+3                             =limx6x+3-9x-6x+3+3                             =limx61x+3+3=16.

d.limx+2x-64-x=limx+2-6x4x-1=-2.

e.limx+17x2+1=0  vì limx+x2+1=limx+x21+1x2=+.f. limx+-2x2+x-13+x=limx+x2-2+1x-1x2x23x2+1x                                    =limx+-2+1x-1x23x2+1x   limx+-2+1x-1x2=-2<0          limx+3x2+1x=0 và  3x2+1x>0, x>0nên limx+-2+1x-1x23x2+1x=-