Bài 6 trang 133 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4,47
Đánh giá: 47
Bạn đánh giá: Chưa

 Tính các giới hạn Bài 6 trang 133 SGK Đại số và Giải tích 11:

a) limx+x4-x2+x-1 b) limx--2x3+3x2-5
c) limx-x2-2x+5 d) limx+x2+1+x5-2x

 


a. limx+x4-x2+x-1=limx+x41-1x2+1x3-1x4 limx+x4=+  limx+1-1x2+1x3-1x4=1>0nên limx+x41-1x2+1x3-1x4=+.

b. limx--2x3+3x2-5=limx-x3-2+3x-5x3Ta limx-x3=-  limx--2+3x-5x3=-2<0limx-x3-2+3x-5x3=+.

c. limx-x2-2x+5=limx-x1-2x+5x2=limx--x1-2x+5x2Ta limx--x=+  limx-1-2x+5x2=1>0limx--x1-2x+5x2=+.

d.limx+x2+1+x5-2x=limx+x1+1x2+1x5x-2                                  =limx+1+1x2+15x-2                                  =1+1-2=-1.