Bài 1 trang 145 SGK Hóa học 11. a) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ankin có công thức C4H6 và C5H8. b) Viết công thức cấu tạo của các ankin có tên sau:...

Trung bình: 4,51
Đánh giá: 979
Bạn đánh giá: Chưa

a) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ankin có công thức C4H6 và C5H8.

b) Viết công thức cấu tạo của các ankin có tên sau: pent-2-in ; 3-metylpent-1-in; 2,5- đimetylhex-3-in


a) * Các CTCT của ankin có CTPT C4H6 là:

But-1-in: CHC-CH2-CH3

But-2-in: CH3-CC-CH3

    *  Các CTCT của ankin có CTPT C5H8 là: 

Pent-1-in: CHC-CH2-CH2-CH3

Pent-2-in: CH3-CC-CH2-CH3

3-metylbut-1-in: CHC-CH-CH3                  /                 CH3

b)

pent-2-in: CH3-CC-CH2-CH3

3-metylpent-1-in: CHC-CH-CH2-CH3                  /                 CH3

2,5- đimetylhex-3-in: CH3-CH-CHC-CH-CH3          /                         /        CH3                    CH3