Bài 2 trang 145 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa propin và các chất sau:

Trung bình: 4,55
Đánh giá: 29
Bạn đánh giá: Chưa

Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa propin và các chất sau:

a) hidro có xúc tác Pd/PbCO3

b) dung dịch brom (dư)

c) dung dịch bạc nitrat trong amoniac

d) hidro clorua có xúc tác HgCl2


a) CH3-CCH + H2 , PbCO3 CH3-CH=CH2b) CH3-CCH + 2Br2  CH3-CBr2-CHBr2c) CH3-CCH +AgNO3 + NH3  CH3-CCAg + NH4NO3d) CH3-CCH + HCl HgCl2 CH3-CCl=CH2