Bài 5 trang 145 SGK Hóa học 11. Dẫn 3,36 lít khí hỗn hợp A gồm propin và eilen đi vào một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 ...

Trung bình: 4,48
Đánh giá: 1424
Bạn đánh giá: Chưa

Dẫn 3,36 lít khí hỗn hợp A gồm propin và eilen đi vào một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy còn 0,840 lít khí thoát ra và có m gam kết tủa. Các thể tích khí đo ở đktc

a) Tính phần trăm thể tích etilen trong A

b) Tính m


a) Chỉ có axetilen tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 còn etilen thì không tác dụng ⇒ khí thoát ra là khí etilen V = 0,84 (lít)
%VC2H2=VC2H2Vhh*100=0,843,36*100=25%

b) nC3H4=3,36-0,8422,4=0,1125 (mol)

CH ≡C-CH3 + AgNO3 + NH3 → AgC≡C-CH3↓ +NH4NO3

0,1125                                     → 0,1125 (mol)

m↓ = 0,1125.147=16.5375 (g)