Bài 1 trang 157 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 1. Tìm số gia của hàm số  fx = x3, biết rằng:

a) x0 = 1; Δx = 1;

b) x0 = 1; Δx = -0,1.


Số gia của hàm số được tính theo công thức:

Δy = f(x)  f(x0) = f(x0 + Δx)  f(x0)

a.

Δy = f(1 + 1)  f(1) = f(2)  f(1)      = 23  13 = 7

b.

Δy = f(1  0,1)  f(1) = f(0,9)  f(1)     = (0,9)3  13 = -0,271.