Bài 7 trang 157 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 7. Một vật rơi tự do theo phương trình s=12gt2, trong đó g 9,8 m/s2  là gia tốc trọng trường.

a) Tìm vận tốc trung bình của chuyển động trong khoảng thời gian từ  t (t = 5s) đến t+t, trong các trường hợp Δt=0,1 s; Δt=0,05 s; Δt=0,001 s.

b) Tìm vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm t=5 s.


a) Vận tốc trung bình của chuyển động trong khoảng thời gian từ t đến t+t  là 

vtb=s't=s(t+Δt)s(t)Δt                =12g(t+Δt)212gt2Δt                 =gt2+2gt.Δt+gΔt2gt22Δt                =12g(2t+Δt)

Với t=5 và

 +) t=0,1 thì vtb4,9.(10+0,1)49,49m/s;

 +) Δt=0,05 thì vtb4,9.(10+0,05)49,245 m/s;

 +) Δt=0,001 thì vtb4,9.(10+0,001)49,005m/s.

b) Vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm t=5s tương ứng với t=0 nên v4,9.10=49m/s.