Bài 2 trang 156 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 2. Tính y và yx của các hàm số sau theo x và x :      

a) y=2x5;   

b) y=x21;

c) y=2x3; 

d) y=1x.

a)

 Δy=f(x+Δx)f(x) Δy=2(x+Δx)5(2x5)                                   Δy=2x+2Δx52x+5                                   Δy=2Δx

ΔyΔx=2

b)

      Δy=f(x+Δx)f(x) Δy=(x+Δx)21(x21)  Δy=x2+2x.Δx+(Δx)21x2+1  Δy=Δx(2x+Δx)

yx=2x+Δx

c)

      Δy=f(x+Δx)f(x)Δy=2(x+Δx)32x3  Δy=2x3+6x2Δx+6x(Δx)2+2(Δx)32x3  Δy=2Δx(3x2+3x.Δx+(Δx)2)

ΔyΔx=2(3x2+3x.Δx+(Δx)2)

d)

Δy=f(x+Δx)f(x)

Δy=1x+Δx-1xΔy=xxΔxx(x+Δx)Δy=Δxx(x+Δx)ΔyΔx=1x(x+Δx).