Câu 3 trang 9, SGK Địa lí 10.

Trung bình: 4,43
Đánh giá: 40
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào bảng số liệu sau:

TỔNG NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA NHÓM NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN (Đơn vị: tỉ USD)

Năm 1990 1998 2000 2004
Tổng nợ 1310 2465 2498 2724

Vẽ biểu đồ đường thể hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển qua các năm. Rút ra nhận xét.


* Vẽ biểu đồ:

Câu 3 trang 9, SGK Địa lí 10.
Câu 3 trang 9, SGK Địa lí 10.

* Nhận xét:

- Tổng nợ nước ngoài của các nước đang phát triển cao: năm 2004 là 2727 tỉ USD.

- Tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển tăng nhanh: năm 1990 là 1310 tỉ USD, năm 2004 là 2727 tỉ USD => tăng lên gấp 2 lần.