Bài 2Trang 207 SGK Lịch sử 12. Việt Nam chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 với những thuận lợi và khó khăn gì?

Trung bình: 4,40
Đánh giá: 10
Bạn đánh giá: Chưa

Việt Nam chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 với những thuận lợi và khó khăn gì?


1. Thuận lợi:

- MB: Sau 20 năm xây dựng CNXH  (1954-1975) có những thành tựu to lớn

- MN:  Hoàn toàn GP, đất nước thống nhất, chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính quyền TƯ SG sụp đổ.

2. Khó khăn

- MB: Cuộc chiến tranh bằng không quân và hải quân của Mĩ đã tàn phá nặng nề, gây hậu quả lâu dài đối với MB.

- MN: những di hại XH cũ còn tồn tại. Làng mạc tàn phá, ruộng đất bỏ hoang, thất nghiệp...KT miền Nam bị lệ thuộc vào viện trợ từ bên ngoài.