Bài 1 Trang 207 SGK Lịch sử 12. Giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam sau khi kết thúc thăng lợi cuộc kháng chống Mỹ, cứu nước thể hiện như thế nào?

Trung bình: 4,75
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam sau khi kết thúc thăng lợi cuộc kháng chống Mỹ, cứu nước thể hiện như thế nào?


- Sau khi kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước: thắng lợi, Đảng và nhân dân ta bước vào giai đoạn thống nhất đất nước, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở cả hai miền Nam Bắc.

- Để đất nước tiến lên Chủ nghĩa xã hội , Độc lập và thống nhất là điều kiện tiên quyết .

- Dựa vào hoàn cảnh lịch sử của nước ta , đi lên Chủ nghĩa xã hội sẽ đảm bảo cho độc lập và thống nhất của đất nước thêm bền vững.

- Độc lập và thống nhất đất nước không những gắn với nhau mà còn gắn với chủ nghĩa xã hội. Đó là quy luật phát triển hợp với quy luật của cách mạng nước ta.