Bài 1 trang 210 SGK Hóa học 11. Thế nào là axit cacbonxylic?

Trung bình: 4
Đánh giá: 2
Bạn đánh giá: Chưa

Thế nào là axit cacbonxylic? Viết công thức cấu tạo, gọi tên các axit có công thức phân tử C4H8O2.


- Axit cacbonxylic: là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm cacboxyl R(COOH)nliên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc nguyển tử hidro.

- CTCT của các axit có CTPT C4H8Olà:

CH3-CH2-CH2-COOH :axit butiric

CH3-CH(CH3)-COOH :axit isobutiric ( 2- metyl-propanoic)