Bài 4 trang 210 SGK Hóa học 11. Chất Y có công thức phân tử...

Trung bình: 4
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

Chất Y có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với NaOH tạo thành chất Z (C4H7O2Na).  Vậy Y thuộc loại hợp chất nào sau đây?

A. Anđehit.                             B. Axit.

C. Ancol.                                D. Xeton.


Y tác dụng được với NaOH vậy Y chỉ có thể là axit

Đáp án B