Bài 5 trang 210 SGK Hóa học 11. Để trung hòa 150,0 gam dung dịch...

Trung bình: 4
Đánh giá: 13
Bạn đánh giá: Chưa

Để trung hòa 150,0 gam dung dịch 7,40% của axit no, mạch hở, đơn chức X cần dùng 100,0 ml dung dịch NaOH 1,50M. Viết công thức cấu tạo và gọi tên của chất X.


maxit=150.7,4%100%=11,1(gam)

nNaOH = 0,1.1,5 = 0,15 (mol)
Gọi CTCT của axit no, mạch hở, đơn chức là CnH2n+1COOH ( n ≥ 0)

CnH2n+1COOH + NaOH → CnH2n+1COONa + H2O

nCnH2n+1COOH = nNaOH =  0,15 (mol)

=> MCnH2n+1COOH = maxit : nCnH2n+1COOH = 11,1 : 0,15 = 74 (g/mol)

=> 14n + 46 = 74

=> n =2

Vậy CTCT của axit là C2H5COOH : axit propionic